Privaatsuspoliitika

      OÜ TUUSIK   PRIVAATSUSPOLIITIKA      

Soovides   pakkuda klientidele parimaid teenuseid, peame töötlema isikuandmeid.   Klientide isikuandmete terviklikkuse ja kaitse tagamine on meile oluline.   Soovime teavitada, milliseid isikuandmeid ja milleks me kogume ja millised on   isiku valikud seoses isikuandmete töötlemisega.      

I   EESMÄRK    

1.1   Privaatsuspoliitikaga (“privaatsuspoliitika”) määratakse kindlaks   põhimõtteid, kuidas isikuandmete töötleja Tuusik OÜ, registrikood   11217932 (“Tuusik”) seoses reisi- ja muude teenuste osutamisega   isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel neid töötleb.     

1.2   Privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikute suhtes, kes kasutavad Tuusiku reisi-   ja muid teenuseid teenuseid (“teenused”), veebilehte ning esitavad päringuid   Tuusiku teenuste kohta.    

1.3   Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest   (GDPR) ja muudest isikuandmete kaitse õigusaktidest.    

1.4   Privaatsuspoliitika on Tuusiku teenuste lepingu osa. Külastadades veebilehte,   tellides uudiskirja, esitades Tuusikule päringuid teenuste kohta ja asudes   Tuusiku teenuseid kasutama, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud   andmetöötluse põhimõtetega.      

II   MÕISTED    

Isik tähendab   Klienti, uudiskirja tellijat ja veebilehe külastajat.    

Klient tähendab   isikut või tema esindajat, kes kasutab Tuusiku või Tuusiku koostööpartneri   teenuseid ning isikut, kes tunneb huvi Tuusiku või tema koostpartneri   teenuste vastu. Kliendina käsitletakse ka kliendiga seotud isikut.    

Kliendiga   seotud isik tähendab isikut, kelle andmeid Tuusik seoses reisiteenuse   lepingu ja Tuusiku poolt vahendatavate koostööpartnerite teenustega (nt   kindlustuslepingute vahendus) töötleb (nt kliendiga koos reisivad ja   kindlustatud isikud).     

Teenused või Tuusiku   teenuseid tähendavad Tuusiku reisiteenuseid ja ka muid Tuusiku   koostööpartnerite teenuseid, mida Tuusik vahendab (nt kindlustusteenused).       

Andmed tähendavad   isiku isikuandmeid, mis saavad Tuusikule teatavaks seoses Tuusiku teenuste   kasutamisega või nende vastu huvi tundmisega.    

Meie tähendab Tuusikut (Tuusik   OÜ, registrikood 11217932, asukoht Papiniidu 5 80042 Pärnu, tel+372 53314421,   e-post info@tuusik.ee).    Veebileht tähendab   Tuusiku veebilehte www.tuusik.ee.    Külastaja tähendab   isikut, kes kasutab veebilehte.     

Uudiskirja   tellija tähendab isikut, kes on tellinud Tuusiku uudiskirja.    

Leping tähendab   Tuusiku teenuste kasutamiseks sõlmitud lepingut või selle vahendamist.     

III   MILLISEL EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME    

3.1   Tuusik töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda parimaid teenuseid, täita   lepingut ning vastata Tuusiku teenuste kohta esitatud päringutele.   Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga, mida teenuste osutamiseks vajame.       

3.2   Tuusik kogub isikuandmeid:    

3.2.1   Tuusiku reisiteenuste tellimisel ja kasutamisel;    

3.2.2   Kindlustusteenuste vahendamisel;    

3.2.3   Tuusiku koostööpartneritele teenuste vahendamisel;    

3.3   Andmete töötlemine on vajalik, et Tuusikul oleks võimalik osutada klientidele   teenuseid.    

3.4   Andmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, leping või seadus. Seoses   kindlustusvahendusega töötleb Tuusik kliendi andmeid ilma nõusolekuta seaduse   alusel.    

3.5   Tuusik saab isiku andmeid ka muudest allikatest (nt avalikest registritest   jms), kui see on vajalik lepingu täitmiseks, andmete töötlemine on ettenähtud   seadusega või selle aluseks on isiku nõusolek.     

IV   MILLEKS ME ISIKUANDMEID KASUTAME    

4.1   Tuusik võib kasutada isiku andmeid lepingu täitmiseks õigusaktide alusel   ilma isiku nõusolekuta järgmistel juhtudel:    

4.1.1   Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;    

4.1.2   Teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks, kliendi   teenindamiseks, teenuste ja kliendi kasutuskogemuse paremaks muutmiseks,   teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks teenuste   osutamiseks vajalikeks tegevusteks;    

4.1.3   Lepinguga seotud teenustasude arvestuseks, arvete ja maksegraafikute   vormistamiseks ning edastamiseks ja infovahetuseks;    

4.1.4   Äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (teabe edastamine õigusaktidega pandud   kohustuste täitmiseks, nt auditeerimiskohustus), samuti äririskide ja kahjude   hindamiseks ning ärahoidmiseks;    

4.1.5   Kliendile e-posti teel teenuste toimimise, muudatuste, funktsionaalsuste,   uute lahenduste ja valikute ning lepinguliste õiguste ja kohustuste kohta   info saatmiseks;     

4.1.6   Tuusiku ja kliendi telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgiga   tagada teenuste parem osutamine ja infosüsteemi vigade parandamine, lepingu   poolte tahteavalduste tõendamine;    

4.1.7   Klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, teenuste kvaliteedi,   kasutusaktiivsuse ning kliendi rahulolu mõõtmiseks. Tuusik võib kombineerida   erinevate teenuste osutamisega kogutud andmeid, kui need on kogutud samal   eesmärgil.    

4.1.8   Tuusiku rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks, sh andmete (isiku nimi,   isikukood, e-posti aadress, telefoninumber) edastamiseks õigus- või   advokaadibüroole ning inkassoettevõttele, sh 30 kalendripäeva ületava   maksehäire korral maksehäirete registrile kuni võla tasumiseni;    

4.1.9   Muul viisil lepingu täitmiseks, teenuste osutamiseks või enda õiguste   kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.    

4.2   Kliendil ei ole võimalik keelduda andmete töötlemisest punktides 4.1.1 –   4.1.9 eesmärkidel, kuivõrd see muudaks teenuse osutamise võimatuks.         

V   MILLISEID KLIENTIDE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME    

5.1   Punktides 4.1.1 – 4.1.9 nimetatud eesmärkidel töötleb Tuusik järgmiseid   andmeid:     

5.1.1   Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või vanus, e-posti aadress ja muude   sidevahendite numbrid, pangakonto number, arve ja tasumise andmed,   krediitkaardi andmed, andmed kindlustuslepingu sõlmimiseks ning muud teenuste   osutamiseks vajalikud andmed, kliendi kaasreisijate ees- ja perekonnanimi,   isikukood või vanus, päringu esitaja IP aadress, uudiskirja tellija nimi ja   e-posti aadress    

5.1.2   Muud andmed, mida Tuusik võib mõistlikus ulatuses ja koosseisus lepingu   täitmiseks töödelda.      

VI   KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME    

6.1   Peame isiku privaatsust ja tema andmete kaitset väga oluliseks.     

6.2   Kaitseme isikuandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega,   kasutades koostöös oma partneritega andmete terviklikkuse, käideldavuse ja   konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja   infotehnoloogilisi turvameetmeid.     

6.3   Tagame andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandme   kaitse üldmäärus GDPR), muudele isikuandmete kaitse õigusaktidele ja headele   äritavadele.     

6.4   Andmete kaitse igapäevategevustes on reguleeritud Tuusik OÜ töötajate   sisemiste andmekaitse eeskirjadega, mille kohaselt vastutavad töötajad   andmete kaitse meetmete rakendamise eest. Ligipääs andmetele on vaid   töötajatel, kel on selleks tööülesannete täitmiseks vajadus.         

VII   KUIDAS ME KASUTAME ANDMEID TURUNDUSEKS    

7.1   Tuusikul on õigus kasutada isiku andmeid teenuste ja teenuskeskkonna   turunduslikuks analüüsiks, et teha kindlaks isiku eelistused ja   kasutusvajadusel, mille alusel edastada pakkumisi.    

7.2   Tuusikul on õigus esitada ja edastada klientidele elektroonilisi ja muid   pakkumisi, mille on koostanud Tuusik, Tuusiku koostööpartner või klient,   eesmärgiga tagada eelloetletud isikute poolt pakutavate teenuste info parem   ja kiirem jõudmine adressaadini ning osutada kliendile reisiteenustealast   tuge.    

7.3   Isikul on võimalik anda Tuusikule nõusolek elektrooniliste, muude   personaalsete, samuti profiilianalüüsil põhinevate turunduspakkumiste   saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest   Tuusikule veebilehel olevatel kontaktidel. Profiilianalüüsil põhinevate   pakkumiste tegemine võib põhineda teenustel, mida ja kuidas isik kasutab ning   kuidas digitaalsetes kanalites navigeerib.    

7.4   Kliendile pakkumiste esitamine on lubatud lepingu ja Tuusiku õigustatud huvi   alusel, kui isik ei ole turunduspakkumistest loobunud. Lepingu sõlmimisega   annavad klient ja kasutaja nõusoleku talle Tuusiku ja Tuusiku poolt esindatud   koostööpartnerite poolt otseturunduse, kampaania- ja sooduspakkumiste   saatmiseks.     

7.5 Isik   võib meiega igal ajal veebilehel olevatel kontaktidel ühendust võtta, et   teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.      

VIII   MILLISEL JUHUL ME ANDMEID JAGAME    

Tuusik   jagab Andmeid järgmistel juhtudel:    

8.1   Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutustele (nt õiguskaitseorganid,   Rahapesu Andmebüroo, kohtud, kohtutäitur, maksuhaldur, järelvalveasutus)   nõudel;    

8.2   Reisibüroodele, kindlustusseltsidele, kindlustusvahendajatele ning muudele   koostööpartneritele) kui see on lepingu täitmiseks või Tuusiku õigustatud   huvi alusel vajalik.    

8.3   Õigus- ja finantskonsultantidele, audiitoritele, inkassoettevõtetele ja   muudele volitatud töötlejatele, kui see on teenuse osutamiseks või Tuusiku   kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.      

IX   ANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEMINE 

Tuusik võib anda andmete kasutamise õiguse   edasi enda volitatud töötlejatele vastavalt õigusaktide nõuetele. Tuusiku   volitatud töötlejad on tema koostööpartnerid, kes tegelevad reisi-,   kindlustus- ja sellega seotud teenuste pakkumisega. Tuusik annab andmete   töötlemise õiguse volitatud töötlejatele lepingu alusel, millega volitatud   töötleja on kohustatud tagama ja vastutab andmete õigusaktidele vastava   töötlemise ja andmete turvalisuse eest, tagades andmekaitse nõuete täitmise   vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele.      

X   MILLISE AJANI ME ANDMEID SÄILITAME 

Tuusik ei töötle ja ei säilita   isikuandmeid kauem, kui on vajalik. Tuusik säilitab andmeid nende kasutamise   eesmärgi täitmiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja   õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest   tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms).       

XI   MILLISED ÕIGUSED ME TAGAME    

11.1   Isikul on vastavalt õigusaktidele õigus:    

11.1.1   saada Tuusikult teavet tema andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise   kohta;    

11.1.2   nõuda Tuusikult andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist ja   kustutamist;    

11.1.3   töödelda andmeid turunduslikul eesmärgil;   

11.1.4   võtta andmete kaitseks ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga (www.aki.ee) või   pöörduda kohtusse:   

11.1.5   nõuda andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud   põhjendatud ja tõendatud kahju hüvitamist;    

11.1.6   nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes   automatiseeritud töötlemisel ning talle ei edastataks turunduspakkumisi.        

XII   ANDMETE TÖÖTLEMISE GEOGRAAFILINE PIIRKOND 

Tuusik töötleb Andmeid Euroopa   Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna piires (EM).      

XIII   KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID 

Tuusik kasutab veebilehel küpsiseid   (inglise keeles: cookies), mis on tekstifailid, mis laetakse veebilehe või   veebilehe külastaja seadmesse (arvutisse, mobiili). Küpsised salvestatakse   veebibrauseri failikataloogi (nt Inernet Explorer, Firefox) seadme   kõvakettale. Küpsised võimaldavad kasutaja edaspidi veebilehele sisenedes ära   tunda, teha kindlaks tema huvid ja eelistused, analüüsides tema valikuid ja   pakkuda talle selle alusel paremaid kasutustingimusi, edastada veebilehe   kaudu pakkumisi ja reklaame. Küpsised ei ohusta veebilehe seadet.Tuusik   kasutab küpsiseid selleks, et isik ei peaks uuesti veebilehele sisenedes   uuesti sisestama juba eelnevalt sisestatud andmeid. 

Täpsem küpsiste info

XIV   MUUDATUSED 

Tuusikul on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades   sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist veebilehe   https://www.tuusik.ee/ kaudu.      

Privaatsuspoliitika   kehtib alates 10.08.2018