Reisitingimused

 OÜ TUUSIK REISITEENUSTE MÜÜGITINGIMUSED  

Käesolevad reisiteenuste üldtingimused on dokument, mis määrab Reisbüroo ja Kliendi suhtlemise põhialused ning neid loetakse tüüptingimusteks. Võlaõigusseaduse tähenduses Klient kinnitab, et ta on käesolevate tingimustega tutvunud ning aktsepteerib neid.

1. Üldpõhimõtted
Tuusik OÜ on reisiteenuste osutajate volitatud müügiagent, kes pakub müügiks erinevaid reisiteenuseid. Iga transpordiettevõte, hotell, kindlustusfirma või reisikorraldaja on kehtestanud oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisiteenuste ostmisel sõlmib klient kahepoolse lepingu reisiteenuse osutajaga nagu näiteks pakettreisilepingu reisikorraldajaga. OÜ Tuusik palub klientidel põhjalikult tutvuda reisiteenuse osutaja poolt kehtestatud lepingutingimustega. Reisibüroo ei vastuta teenuse osutaja poolt kehtestatud broneerimis-, müügi- ega annulleerimistingimuste eest.  Reisiteenuste broneerimisel annab klient nõusoleku oma isikuandmete(sh. ka teiste isikute, kelle jaoks ja huvides klient reisiteenust broneerib/ostab) edastamiseks reisiteenuste osutajale ning muudele ettevõtjatele kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kliendile esitatavad reklaammaterjalid on koostatud teenuse osutaja poolt ning nendele kantud informatsioon kajastab teenuse osutaja reklaami. 

 2. Reisiteenuste müük Reisiteenuste ostmisvõimalused sh. kuid mitte ainult hinnad ja vabade kohtade saadavus on pidevas muutumises, sest see sõltub nõudlusest ja pakkumisest. Kõik hinnad Tuusik.ee kodulehel on toodud alates ning on kehtivad postituse lisame hetkel. Palume hinna üle kontrollida tel. teel 533 144 21 või e.maili info@tuusik.ee kaudu. Mida varem ja mida kiiremini teeb klient oma ostuotsuse ja edastab meile vajaliku informatsiooni (reisijate nimed, sünniajad, reisiplaan, kuupäevad ja muud soovitud teenused) broneeringu vormistamiseks, seda tõenäolisem on kohtade saamine ostmisvõimaluste selgitamise ajal kehtinud tingimustel. Mida pikem periood jääb ostmisvõimaluste selgitamise ja ostuotsuse edastamise vahele, seda tõenäolisemad on muudatused hindades või kohtade saadavuses.  Õiguslikult mõistetakse ostmisvõimaluste selgitamist kui kliendile tehtud ettepanekut esitada tellimus. Kui kliendiga sõlmitud lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis kliendi poolt esitatud tellimus muutub pärast OÜ Tuusiku poolt antud kinnitust ja kliendipoolset reisitasu või ettemaksu maksmist pooltele siduvaks kokkuleppeks ehk kinnitatud tellimuseks. Reisitasu või ettemaksu maksmisega kinnitab klient lõplikult oma ostu ja ühtlasi avaldab nõustumist käesolevate reisiteenuste müügitingimustega, reisiteenuse osutaja poolt kehtestatud tingimuste ja/või reisilepinguga ning muude reisiteenuse müügiga seoses teatavaks tehtud tingimustega.  Juhul, kui klient ei tasu õigeaegselt ettemaksu või reisitasu, siis on OÜ Tuusikul ja/või reisiteenuse osutajal õigus kliendile kinnitatud reisiteenus ühepoolselt ja ette teatamata annulleerida. OÜ Tuusik väljastab reisiteenuse kasutamise õigust andvad dokumendid pärast reisitasu täielikku tasumist.  Juhul kui Teenusepakkuja ei anna nõustumust Kliendi tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud või hinnad muutunud), jääb leping sõlmimata. OÜ Tuusik informeerib sellest Klienti ja vastavalt Kliendilt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda Kliendi poolt muudetud Tellimuse täitmiseks. 


3. Dokumentide õigsus Enne reisilepingu sõlmimist peab klient veenduma, et kõigil reisijatel (sh. lastel) on olemas nõuetekohased reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Nõuetekohased reisidokumendid ei pruugi siiski alati tagada sisenemisvõimalust riiki. Iga riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda ka siis, kui isik esitab nõuetekohased dokumendid riiki sisenemiseks. OÜ Tuusik ei võta endale vastutust või reisitasu tagastamise kohustust juhul, kui reis jääb ära reisidokumentide puudumise või riigivõimu tegevuse tõttu. Reisidokumentide kättesaamisel peab klient vahetult kontrollima vajalike dokumentide olemasolu, samuti nime, kuupäeva, reisikirjelduse ja teiste oluliste andmete õigsust. Kui klient ostab reisiteenust teistele isikutele, kohustub ta edastama Reisibüroolt saadud reisiteenuste tingimused broneerimise, lepingu sõlmimise, tasu maksmise, lepingust taganemise, vastutuse jms. kohta viivitamatult nendele isikutele kellele ta reisiteenust ostab. Kõikidest puudustest peab reisija/tellija teatama viivitamatult. Hilisemad kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.


4. Tellimuste muutmine või tühistamine Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning hotellil on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisibüroo on nimetatud ettevõtete müügiagent ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi. Kinnitatud tellimuse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Odavama hinnaklassiga reisiteenuste puhul muutmis- ja annulleerimisvõimalused reeglina puuduvad, kallima hinnaklassiga paindlikumate reisiteenuste puhul on muutmine ja annulleerimine võimalik, kuid seda üldjuhul teatud lisatasu eest.  Valmiskujul müüdavaid paketireise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Enne tellimist tutvuge hoolikalt reisitingimustega, vajaduse korral nõudke suulist või kirjalikku tõlget.  Juhul, kui klient on vormistanud mitu üksteisega seotud broneeringut, siis ühe broneeringu muutmisel tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et teised vajalikud broneeritud või ostetud teenused muudetud saaks. Näiteks lennupiletite muutmisel võib tulla ette vajadus muuta ka majutuse või lisateenuste kasutamise kuupäevasid.  


5. Lennupiletite üldtingimused Reisijateveoteenuse ostmisel sõlmib klient lepingu veoteenuse osutajaga. Reeglina on lennupileti tellimise, annulleerimise, vahetamise, muutmise ja tühistamise tingimused toodud lennupiletil. Erinevate lennufirmade tingimused teatab reisibüroo kliendi soovil vastavasisulise päringu alusel.  Soodushinnaga lennupiletid tuleb välja osta lühema aja jooksul kui täishinnaga piletid. Mida soodsam on pilet, seda lühem on aeg pileti ostmiseks. Teatud vedajad ei võimalda piletite eelnevat broneerimist, sellisel juhul tuleb pileti eest koheselt ka tasuda. Tähtajaks tasumata broneeringud tühistatakse. Kui tähtaeg on möödunud ja klient soovib siiski piletit osta, siis tuleb vormistada uus broneering selle hetke ostmisvõimaluste järgi.  Tasuta registreeritava ja käsipagasi kogus ja kaal on lennufirmadel erinev, need on välja toodud iga konkreetse lennukompanii kodulehel. Odavlennufirmadel on registreeritav pagas üldjuhul lisatasu eest. Lastele on kehtestatud tavaliselt väiksemad piirmäärad. Erimõõtmelisele pagasile on kehtestatud erinõuded ja tavapäraselt ei arvestata seda pagasit pagasi piirmäära sisse. Väärtuslikumad esemed tuleb jätta käsipagasisse. Ümberistumistega lennu puhul on pagas võimalik registreerida kuni pileti lõppsihtkohani, kuid iga kord ei ole see võimalik. Seetõttu soovitame varuda ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel oleks võimalik pagas välja võtta ja uuesti järgmisele lennuettevõtjale üle anda. Lennureisi katkestamine transiitlinnas ei ole reeglina võimalik ja sellisel juhul ei saa klient/reisija kätte oma pagasit, samuti võib lennuettevõtja nõuda lisatasu omal äranägemisel.  Käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid nagu (vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms). Käsipagasi kogus peab mahtuma kas sülle, esiistme alla või siis lennukis asuvasse pagasilaekasse ja vastama lennuettevõtja poolt kehtestatud mõõtmetele. Pagasi sisule kehtestatud detailsete piirangute kohta küsige palun lähtelennujaama tollist. Klient peab silmas pidama, et lendudel väljaspool Euroopat nõuavad lennufirmad tagasilennu kinnitamist hiljemalt 72 tundi enne lennu toimumist. Kinnitamata jätmise korral on lennufirmal õigus tühistada kliendile broneeritud/müüdud kohad. Kohtade kinnitamiseks peab klient helistama (sihtpunktis viibides) antud lennukompanii lähimasse esindusse. Grupireiside puhul peab klient tagasilennu piletid kinnitama sihtpunktist sõltumata. Kliendile on turvalisem osta ühe reisi jaoks üks pilet, mitte kasutada eraldi pileteid. Kui ühe pileti ostmine pole lennukompanii tõttu võimalik, siis on soovitav planeerida ümberistumised suure ajavaruga. Arvestades võimalikke hilinemisi ja viivitusi, tuleks minimaalselt lendude vahele jätta 3-4 tundi. Lennukompanii vastutab kliendi kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe veolepingu (pileti) piires. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud kliendi jätkulennust mahajäämise korral on vastaval lennuettevõtjal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist. Eraldi piletite osas lennuettevõtjal selline kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta lennuettevõtja jätkuühenduse eest, mis on eraldi piletil. Olenemata sellest, kas klient on ostnud erinevate lendude jaoks ühe pileti või mitu, kui ta hilineb lennule endast olenevate põhjuste tõttu, siis sellisel juhul ei ole lennuettevõtjal enam kohustust sõlmitud reisijaveolepingut täita ja makstud veotasu ei kuulu kliendile tagastamisele. Sellisel juhul tuleb kliendil reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet osta. Kui klient ei ilmu õigeaegselt lennu alguspunkti võib vedaja tühistada nii selle lennu, mille registreerimisele klient hilines kui ka kõik järgnevad lennud.  Lennu alguspunktiks on üldjuhul vastava lennujaama ja reisijaveolepingus toodud lennuettevõtja või teda esindava lennuettevõtja check-in kassa. Lennu alguspunktis tuleb kliendil, ennast viivitusteta lennule registreerida (sooritada check-in) ja ilmuda väljuva lennu väravasse (gate) õigeaegselt. Hilinenud klienti ei pruugita lennule lubada. Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja lennuettevõtjast tavaliselt 60-120 minutit enne lennu väljumist. Arvestades ka järjekordadele kuluvat aega tuleb lennujaama minna ligikaudu 3 tundi enne planeeritud lennu väljumist. Seda aega võib vähendada kui registreeruda lennule internetis või kasutada kallimaid piletiklasse.  Lennupiletil toodud lendusid tuleb kasutada vastavalt piletil toodud järjekorrale ja ainult selle inimese poolt, kelle nimi on piletile kirjutatud. Lennuettevõtjal on õigus tühistada edasised lennud või kogu broneering, kui klient jätab ühe lennu kasutamata.  Lennuettevõtjal on õigus koguda lennujaamas lisamakse soovitud istekoha, kiirema registreerimise, pardalelubamise või pagasi eest. Lisamaksete suuruse määrab lennuettevõtja.  Piletil või reisikavas toodud lendude väljumis- ja saabumisajad võivad muutuda. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette ka lendude hilinemisi või tühistamisi. Kui lennupilet on juba varem välja ostetud ja reis kätte jõuab, siis tuleb kliendil lennuajad aegsasti üle kontrollida. Reisijavedu on väga sõltuv erinevatest tingimustest ja kuna primaarne on alati klientide turvalisus, siis ei ole võimalik hilinemisi ja lendude tühistamist igas olukorras vältida.  Hilinemise või tühistamise puhul ei vastuta lennuettevõtja kliendi ees võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.  Lennuettevõtja võib muuta oma graafikuid ja tühistada lende kui sellest teatatakse vähemalt 2 nädalat ette. Asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja ei saa mõjutada võib muuta graafikuid ka vähem ette teatades. Piletiteks vormistamata broneeringute osas ei kanna lennuettevõtja ega OÜ Tuusik vastutust ega garanteeri ka uute kohtade saadavust sama hinnaga. Tühistatud lennule piletit omavale kliendile pakub lennuettevõtja kas piletiraha tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta.  Sisenedes Euroopa Liidu territooriumile või väljudes Euroopa Liidu territooriumilt, samuti Euroopa Liidu siseselt lennuettevõtjate teenuseid kasutades, kaitseb kliendi/reisija õigusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Reisija õigusi kaitstakse eelkõige seoses lennuaja muutmise sh. lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui reisijal keelatakse lennukisse siseneda. Määruse terviktekst on toodud
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:01:ET:HTML  


6. Majutusteenuse üldtingimused Majutusteenuse ostmisel sõlmib klient lepingu majutusettevõttega. Erinevate hotellide puhul kehtivad erinevad tingimused. Kliendil tuleb järgida majutusettevõtte poolt kehtestatud teenuse osutamise tingimusi ja kodukorda. Võimalikud erisoovid tuleb esitada majutuse tellimisel. Vastavate soovide täitmine ei pruugi alati olla võimalik. Seetõttu ei küsi majutusettevõte erisoovide täitmise eest tasu ja ei taga ka erisoovidega teenuste kättesaadavust. Täpsed annulleerimise- ja muutmisreeglid kehtestab iga majutusasutus individuaalselt. Üldjuhul on tasuta muutmise/annulleerimise tähtaeg sageli 3-7 päeva enne saabumist. Hilisemal muutmisel/annulleerimisel on trahv reeglina 100% esimese öö maksumusest. Samas on hotelle, mis võtavad trahviks kuni 100% kogu tellimuse maksumusest. Suurte rahvusvaheliste ürituste (nagu messid jm) ajal on reeglid veelgi rangemad. Reeglid on ülaltoodust erinevad ka suusakuurortide majutuse puhul. Grupitellimuse (alates 10 inimest) muutmisega/annulleerimisega kaasnevad trahvid, kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva. Grupitellimuse muutmine loetakse tühistamiseks, kui grupi suurus väheneb oluliselt või kui uued kuupäevad erinevad oluliselt tellitust. Sellised majutusettevõtted, mis pakuvad majutust korter-tüüpi tubades või eraldi majades võimaldavad tasuta muutmist või annulleerimist tavaliselt kuni 30 päeva enne majutuse alguskuupäeva. Muutmise või annulleerimistähtaja saabumise eel ei saadeta kliendile välja täiendavat teadet või meeldetuletust. Seega on tähtajast kinnipidamine kliendi omal vastutusel.  Saabudes majutusettevõttesse tuleb kliendil sooritada sisseregistreerimine. Selleks on vajalike dokumentide nagu broneeringu kinnitus või voucheri ja isikut tõendava dokumendi esitamine ning registreerimise blanketi täitmine. Enamike riikide majutusettevõtetes on esimeseks võimalikuks sisseregistreerimise ajaks kl. 14.00. Ameerika Ühendriikides võib selleks olla kl. 16.00. Kui kliendil on plaan ilmuda majutusettevõttesse majutuse alguse päeval pärast kl. 18.00, siis tuleb sellest majutusettevõtet eelnevalt informeerida. Hilisemal saabumisel ja sellest teavitamata jätmisel võib majutusettevõte broneeringu tühistada ja toa vabaks anda. Tuba tuleb loovutada majutusettevõttest lahkumise päeval hiljemalt kl 12.00. Osades majutusettevõtetes tuleb tuba loovutada hiljemalt kl. 10.00 lahkumise päeval. Toa loovutamise aeg tuleb täpsustada majutusettevõttesse sisseregistreerimisel.  Majutusettevõtetes teostatakse aeg-ajalt osalisi remonditöid. Töödega üritatakse kliente võimalikult vähe segada, kuid alati ei pruugi see olla võimalik. Isegi kui kliente on informeeritud remonditööde ajast, siis OÜ Tuusikust sõltumatutel juhtudel võib remonditööde aeg muutuda, seetõttu ei võta OÜ Tuusik ega majutusettevõte endale vastutust kui remonditööde periood on esialgsega võrreldes pikenenud. Kui hotellis on käimas remonditööd, siis ei anna see kliendile õigust nõuda hüvitist, raha tagastamist või hinna alandamist.  Arvestades võimalikke annulleerimisi vahetult enne majutuse algust on majutusasutustel kombeks teha aeg-ajalt ülebroneeringuid st. broneerida mõned toad topelt. Sellised ülebroneeringud võivad põhjustada olukordi, kus kliendil on kehtiv broneering, kuid kohale saabudes selgub, et on topeltbroneeringud ja kokkulepitud tuba puudub täielikult. Sellisel juhul on majutusettevõttel kohustus paigutada klient samas asulas või piirkonnas asuvasse vähemalt samatasemelisse majutusettevõttesse. Segaduse põhjustanud majutusettevõte peab tasuma kliendi transpordi teise majutusettevõttesse. OÜ Tuusik ei vastuta majutusettevõtte poolt tehtud ülebroneeringutest põhjustatud kulude hüvitamise eest.  Tubade valikul palun arvestada järgmist. Tihti on kolme- või neljainimese tubades (triple või quad) vastavalt üks või kaks lisavoodit või kaks kaheinimese voodit. Kolmeinimese tubades on tavaliselt kaheinimese voodi ja lisavoodi. Enamikes majutusasutustes ei ole kolme- või neljainimese tubades kõik voodid täismõõtmetes voodid. Kui klient soovib lisavoodit, siis tuleb selle eest tavapäraselt maksta lisatasu. Juhul kui klient on broneerinud ühe voodiga toa, võib juhtuda, et tellitu asemel antakse kliendile tuba kus on kaks eraldi voodit või siis vastupidi.  Majutusettevõttega samas piirkonnas toimuvate messide, erinevat liiki ürituste, samuti riigipühade ajal on majutusteenuse hinnad tavapärastest hindadest kõrgemad. Kõik majutuse hinnad on toa kohta (oma vanni või dushiga, kui ei ole teatatud teisiti) ja riiklikke ning kohalikke makse (kui ei ole teatatud teisiti). Juhul, kui lastele ei võimaldata odavamat hinda, siis kuulub ka lapse eest tasumisele täiskasvanu hind. Teatud majutusettevõtetes, kui laste eest lisatasu ei küsita ei võimaldata ka lastele lisavoodit. Sellisel juhul tuleb tellida kolmeinimese tuba. Laste hommikusöögi eest tuleb tavapäraselt tasuda. Kõik võimalikud täiendavad tasud lisateenuste eest nagu sideteenused, samuti energia- või turismimaksud tuleb tasuda otse majutusettevõttele.  Olenemata sellest, kas majutusteenuse tellimus on makstud või mitte, võivad majutusettevõtted nõuda kliendilt enne teenuse osutamist krediitkaardi numbrit või sularaha deponeerimist. Eelkõige soovitakse selliselt tagada majutusettevõttes tarbitud lisateenuste eest tasumine.  Reisidokumentide ja väärtuslike esemete hoidmise kohana soovitavad majutusettevõtted kasutada majutusettevõtte turvakappi. Osades majutusettevõtetes on turvakapi kasutamine tasuline osades tasuta. Majutusettevõte ei vastuta tuppa jäetud asjade säilimise eest. 

 
7. Pakettreiside üldtingimused Pakettreis käesolevate tingimuste tähenduses on valmistoode, kus lennukipilet ja hotellimajutus on lahutamatud. Igal reisikorraldajal on individuaalsed reisitingimused. Pakutavate pakettreiside kohta esitatakse kliendile reisikorraldaja reisikirjeldused ja reisitingimused, millega klient peab tutvuma. Vajaduse korral teeb reisikonsultant kas suulise või kirjaliku tõlke. Kliendi vastavasisulise päringu alusel on Reisibüroo kohustatud andma võimalusel kliendile lisainformatsiooni. Erinevate reisikorraldajate poolt kehtestatud tingimustest teavitab klienti Reisibüroo, kliendi vastavasisulise päringu alusel.  Pakettreisi tellimisel tuleb kliendil kindlasti esitada lisaks isikuandmetele ka mobiiltelefoni number, et oleks võimalik muudatustest operatiivselt teatada. OÜ Tuusik vastutab kliendi poolt tasutud pakettreisi eest kuni selle tasumiseni reisikorraldajale. Klient korraldab iseseisvalt oma õigeaegse jõudmise pakettreisi alguspunkti, samuti tagasisõidu pakettreisi lõpp-punktist. Hilinemisel reisitasu kliendile ei tagastata. Peale tellimuse kinnitamist ei saa paketireisi reeglina ilma trahvita muuta või tühistada. Mida lähemal väljasõidukuupäevale toimub muutmine või tühistamine, seda suurem on trahv, mis võib olla kuni 100% reisi maksumusest.  Kui kliendile ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide viisat Reisibüroost mitteolenevatel põhjustel, käsitletakse viisa mittesaamisest tulenevat tellimuse tühistamist tavapäraste annulleerimistingimuste kohaselt.


8. Kindlustusteenuse üldtingimused Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ebamugavusi ega lisakulusid ükski reisikorraldaja, transpordiettevõte ega reisibüroo. Reisibüroo soovitab kliendile koos reisiteenuse ostmisega sõlmida ka reisikindlustuse leping. Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning kliendi tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral tagab reisikindlustus operatiivse hüvituse saamise. Soovitame hoolikalt lugeda kindlustusandjate poolt kehtestatud lepingutingimusi ja küsida nõu reisikonsultandilt (eriti reisides riikidesse, kuhu ei ametivõimud ei soovita erinevate ohtude tõttu reisida, samuti raseduse puhul, tervisespordi harrastajatel jne). Kui Te ei soovi kindlustust osta, võtate endale rahalise vastutuse kõigi reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest.  Reisibüroo poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja ei olnud Reisibüroo. See kehtib ka juhul, kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile/reisijale kindlustuse ostmist muude müüdud teenuste juurde, ega selgitanud võimalikke tagajärgi kindlustuse puudumisest. Reisikindlustuse ostmisel sõlmib klient lepingu kindlustusfirmaga. Soovitame reisikindlustusleping sõlmida ka olenemata Euroopa Ravikindlustuskaardi olemasolust. Kaardi olemasolu ei taga tasuta arstiabi. Euroopa Ravikindlustuskaardi olemasolul tuleb vastavalt asukohamaa tariifidele ikkagi maksta patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne). Nimetatud omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Üldjuhul tasub reisikindlustus omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest. Väljaspool Euroopa Liitu ravikindlustuskaart ei kehti.  Reisikindlustusleping ei kehti kui õnnetusjuhtum toimus kliendi alkohoolses joobes olekul. Reisikindlustuslepingu muutmine või annulleerimine on võimalik lisatasu eest.  

9. Tervishoialased nõuded Reisiplaanide tegemise ajal palume kliendil tutvuda siht- või transiitriikide tervisekaitsenõuetega, seda eriti kaugematesse ja eksootilisematesse riikidesse reisimisel. Teatud juhtudel peate riiki sisenemiseks alustama vaktsineerimiskuuriga juba aegsasti. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimise soovitustega leiate veebilehelt  vaktsiin.ee  


10. Reisibüroo vastutus Reisibüroo ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peate Te hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt. Reisiteenuse osutajad on oma tingimustes jätnud endale õiguse keelduda kliendi teenindamisest ja tühistada kliendi broneering või tellimus juhul, kui kliendi käitumine on sobimatu või seadusevastane või kui kliendi käitumine põhjustab ohtu teistele klientidele või nende varale. Sellisel juhul ei ole sobimatult või seadusevastaselt käitunud kliendil õigus tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui kliendi sobimatu või seadusevastase käitumise puhul peab lisakulusid kandma reisiteenuse osutaja või OÜ Tuusik on klient kohustatud vastavad kulud kas reisiteenuse osutajale või reisibüroole hüvitama. Juhul, kui klient tekitab kahju reisiteenuse osutajale näiteks kahjustades viimasele kuuluvat vara, siis vastutab klient tekitatud kahju hüvitamise eest täies ulatuses.    


Reisibüroo pakkumine, kinnitus või arve, kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt lepingut reisibüroo ja kliendi/reisija vahel. Lepingu objektiks on kõik tellitud teenused. Tellimuse tarbijapoolne aktsepteerimine ja/või kinnitamine kirjalikult või suuliselt, samuti aga osalise või kogu summa tasumine reisibüroole on võrdsustatud kliendi/reisija poolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik. Tellimuse esitamine ja/või maksmine (kumb enne toimub) tähendab seega kliendipoolset nõustumist kõikide reisibüroo poolt esitatud tingimuste ja informatsiooniga, samuti aga kogu muu sama tellimuse kohta käiva informatsiooni või tingimustega, mida Teie reisikonsultant on Teile teatanud kas suuliselt või kirjalikult, või mida Teil oleks võimalus olnud oma reisikonsultandi käest nõuda enne tellimuse lõplikku kinnitamist.

11.   Isikuandmete töötlemine   

· Reisi- ja muude teenuste pakkumiseks ja vahendamiseks ning uudiskirja saatmiseks töötleb Tuusik isikuandmeid (ees-ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, vanus, kontaktandmed ja muud privaatsuspoliitikas nimetatud andmed). 

· Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Tuusiku privaatsuspoliitikale, mis on leitav: www.tuusik.ee/privaatsuspoliitika. Kliendi õigused seoses isikuandmetega on välja toodud privaatsuspoliitikas. 

· Isikuandmete töötlemisel piirdume vähimaga, küsides kliendilt ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuste pakkumiseks ja vahendamiseks. Tuusik saab isikuandmeid ainult kliendilt seoses teenuste osutamisega. 

· Tuusik tagab isikuandmete kaitse ja turvalisuse vastavalt Euroopa Liidu Andmekaitse üldmäärusele (GDPR) ja Eesti õigusaktidele, hoiades isikuandmeid konfidentsiaalsena. 

· Tuusik edastab isikuandmeid koostööpaartneritele, kelle teenuseid ta klientidele vahendab ning muudele isikutele, kes võimaldavad tal osutada teenuseid. 

· Tuusik töötleb klientide ja kliendiga koos reisivate ning kindlustatud isikute isikuandmeid. 

· Tuusik säilitab isikuandmeid kuni kliendiga sõlmitud lepingu ning oma õigustatud huvi lõppemiseni. 

· Reisipäringu ja reisitellimuse edastamise ning uudiskirja tellimisega annab isik Tuusik OÜ-le (registrikood 11217932, asukoht Papiniidu 5 80042 Pärnu, tel +372 53314421, e-post info@tuusik.ee) nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt Tuusiku privaatsuspoliitikale ja käeolevatele lepingutingimustele, nõustub, et reisikonsultant võtab temaga reisipäringu või tellimuse täpsustamiseks ühendust ning nõustub isikuandmete edastamisega teistele reisibüroodele, kindlustusettevõtetele, piletite müüjatele, majutusteenuse pakkujatele, järelmaksu pakkujale ja muudele Tuusiku partneritele seoses klientidele teenuste osutamisega.